Naše inicijative i prijedlozi u O.V. Hadžići

Naše inicijative i prijedlozi u O.V. Hadžići

Dobrodošli na moj blog

18.07.2010.

13.SJEDNICA

ODRŽANA 13.SJEDNICA OV HADŽIĆI 31.decembra 2009 je održana 13.sjednica Općinskog vijeća Hadžići.

Tačka Dnevnog reda :Izmjene i dopune budžeta za 2009 godinu

 Muharem Fišo: Pita,da li presjedavajući zna da je zasjedala Komisija za budžet i finansije i je li predsjednik Komisije tu da iznese njihov stav? Smatra da se pred njima danas nalazi najvažniji dokument jedne lokalne zajednice i da svi trebaju uzet ucešće u napravi. Mišljenje je da nije samo uticaj Recesije na ovako smanjen Budžet,odnosno prihode. Činjenica da su potpore smanjene za 171.400,00 KM,da su kapitalni grantovi smanjeni za 1.110.000,00 KM. Tekući rashodi su umanjeni za 144.000,00 KM,kapitalni izdanci za 970.000,00 KM,što nam sve pokazuje da je trenutni Budžet dozvolio da lokalna zajednica može izfinansirati troškove uprave.Općinsko vijeće je na svom seminaru predlegalo da se pokrene incijativa o primjeni Zakona o raspodjeli prihoda na nivou Kantona.Znali smo i tada da se ovi „gore“, koji drže srestva u svojim rukama,neće složiti i dozvoliti da naši razvojni projekti,odnosno kapitalni grantovi prođu u Kantonu. Klub vijećnika-BPS-SH je stava da se većim angažovanjem Općinskih službi može povećati prihod Općine.Slijedom informacija o naplati kantonalne takse za istaknute firme,kad se uzme u obzir koliko imamo registrovanih pravnih subjekata,a koliko od njih plaća taksu,pa nam se ove godine desilo da se povećao prihod ,jer je bilo zaostalih uplata. Mišljenja je da oni koji rade i koji ostvaruju prihod treba i da plate svoje obaveze. Iznajmljivanje poslovnih prostora-on je na kvartalnoj analizi Budžeta dobio inaformaciju da se radi o prihodu od 5.000,00 KM(za pijacu) i da je prihod ostao isti i na kraju godine.To je malo i općinske strukture treba da to preuzmu i vrse naplatu. Ovaj vijećnik pita da li Općina ima nenaplativih potraživanja u protekloj godini? U rashodima ima nekoliko stvari da pita,i to: -nabavka materijala:614.200.00 KM,grantovi pojedincima –smatra da je vrijeme da se zna ko su pojedinci .Pohvalno je da Općina pomaze ljudima i oni su za to da se zna ko povlaci ta srestva i u koje namjene; -grant neprofitabilnim organizacijama-interesuje ga informacija da su ta srestva utrošena transparetno i da li su dostavljeni izvjestaji i jesu li srestva namjenski utošena,a radi se o cifri od 670.000,00 KM. Muharem Fišo: Kao član Komisije dopunio ja kolegu Vahida Alađuz i kaže da se Komisija bavila metodologijom i zakonitošću izrade Budžeta,te da su imali i zaključak da se buduće,kad je na sjednici Vijeća Budžet,pozove ministar za finansije Kantona,obzirom da su cijenili da se našoj općini zatvaraju vrata i da nemaju obzira za situaciju u kojoj se nalazi naša Općina,pa su u tom konteksu tražili da Vijeće prihvati njihov zaključak i ministar poziva u buduće. Vijećnici BPS Sefer Halilović nisu dali podršku i nisu glasali za predloženi budžet. Vijećničko pitanje-Klub vijećnika BPS Sefer Halilović

3 . Tražimo da nam se dostavi informacija o toku aktivnosti oko usvojene incijative Kluba vijećnika BPS-Sefer Halilović Hadžići na 11.sjednici OV Hadžići,vezano za revitalizaciju srednjovjekovnog grada Gradac i da li se incijativa dostavila Historijskom muzeju Grada Sarajeva. Odgovor : Odgovor za ovo vijećničko pitanje Kluba vijećnika Bosansko-hercegovačke patriotske stranke-Sefer Halilović,dat je na 12.sjednici općinskog vijeća Hadžići ,održanoj 24.11.2009.godine,u okviru druge tačke dnevnog reda:Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Vijeća.

 Vijećnička pitanja-vijećnik Muharem Fišo 4. Postavljam pitanje stručnoj službi : da li je izvršena numeracija Općine Hadžići I da li je na osnovu incijative BPS-SH išta urađeno oko promjene i dodjele naziva pojedinim ulicama.

Odgovor : Numerisanje objekata na području Općine izvršila je Općinska služba za razvoj, investicije i stambeno-komunalne poslove,a izvršava je i nabavska tablica za centralni dio Hadžica(ul.Hadželi). Kad se obezbjede potrebna srestva nastavit ce se sa numerisanjem objekata sa tablicama za, sva naseljena mjesta na području Općine. Incijativa BPS-SH o promjeni naziva ulica proslijeđena je Komisiji za obiljezavanje značajnih događaja i ličnosti OV Hadžići,koja ce radit na realizaciji iste.

5. Interesuje me tehnička profesionlne vatrogasne brigade u Hadžićima,posto imam saznjana da u naselju Resnik nsiu bili u mogućnosti lokalizovati požar zbog tehničkih problema na opremi.

Odgovor: U općini Hadžići funkcioniše ispostava profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo.Broj vatrogasaca: P.V.B Sarajevo-ispostava Hadžići Po sistematizaciji Popunjeno na Danasnji dan Sef i vatrogasci UKUPNO: 13 . TEHNIČKA SREDSTVA:1.kamion cisterna 8.000 litara,nesigurno i u posljednje dvije godine mu je četiri puta otkazana pumpa. 2. Kamion cisterna od 4.000 litara,ispravan. Na lokaciji požara u Resniku je otkazala pumpa na cisternoj i u pomoć je povezano Dobrovoljno vatrogasno društvo „TARČIN“. Opčinski načelnik je na prijedlog Službe civilne zaštite dana 5.1.2010 god. Zahtjevao od vlade Kantona Sarajevo rješavanja pitanja vatrogastva

27.05.2010.

SA 15.SJEDNICE OV HADŽIĆI

Ad-1. IZVOD IZ ZAPISNIKA SA PETNAESTE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA HADŽIĆI,ODRŽANE 25.02.2010.GODINE

 Ad-2. INFORMACIJA O FUNKCIONISANJU KJKP „GRAS“ D.O.O. SARAJEVO NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI ZA 2009.GODINU

Muharem Fišo Uvažava kolega i kolegice iz „GRAS“-a i odgovorno tvrdi da oni primaju novac za svoj posao od građana i iz Budžeta i da niko besplatno ne vrši usluge prevoza.Misli da nije pošteno za ispuštene vožnje,za kašnjene i drugo kriviti druge.Moli predstavnika „GRASA“-a da odgovorno rade svoj posao,da se vozačima kojima ne mogu narediti zahvale i da jednostavno ne dolazite u situaciju da se bavimo poslovima za koje nismo odgovorni i nadležni. Što se tiče Stručne komisije,to je dug proces.Nama nije potrebno obilježavanje autobuskih stanica,nego izgradnja nadstrešnica,mada znamo da sredstava nema. Nas isključivo zanima kvalitet prevoza,da se na vrijeme,efikasno i sigurno obavi prevoz putnika sa ove općine,U protivnom,ako lokalna zajednica bude imala zakonsku osnovu da se raspise tender,da se isključimo iz sistema,mi ćemo se iskljućit,ako to kolege vijećnici i budu prihvatili da nađemo prevoznika,koji ce na vrijeme i efikasno raditi. Ne tražimo da nas neko džaba vozi,nego da rade ono za sta su plaćeni,isto kao i mi na svojim poslovima. Sumnja u tehničku isparvnost autobusa i da treba znatno vise o tome povesti računa.Masa vozila je neispravna i on vjeruje da ministarstvo niti može,niti smije dati dozvolu za ta pojedina vozila da vrše javni prevoz. Nalaže se Općina Hadžići da se sijeku grane i popravljaju putevi.On misli da se „GRAS“ treba baviti svojim poslom,a da na vrijeme i efikasno prevoze građane.

 Ad-3.INFORMACIJA O STANJU KULTURE U OPĆINI HADŽIĆI

Muharem Fišo Smatra da ima pomaka u oblasti kulture u Općini,posebno kada ja u pitanju kulturno-historijsko nasljeđe,te sto je prihvaćena njihova incijativa o pokretanju i uključivanju turistički potencijala. Ocjenjuje da je veoma slaba saradnja Općinske službe sa mijesnim zajednicama i udruženjima građana . Daje podršku radu udruženja mladih „4 Decembar“ jer daju doprinos razvoju kulture na području općine Hadžići.

 Ad-4. IZVJEŠTAJ O RADU KSIRC-A HADŽIĆI ZA 2009.GODINU Muharem Fišo Slaže se sa prethodnim diskutantom i divi se uposlenim u KSIRC-u koji su na ovako mali prihod uspjeli da „predeveraju“ 2009.godinu.Prihod od 215.000,00 KM,a tražili su 297.000,00 KM.Predlaže se da se svi uključe,jer nam je to posao i naša odgovornost da ovim ljudima pomognemo u rješavanju njihovih problema,kako bi sto bolje zaživio ovaj centar kulture i sporta.

 Ad-5. INFORMACIJA O RADU KANTONALNE VETERINARSKE STANICE SARAJEVO ZA OPĆINU HADŽIĆI U 2009.GODINU

Muharem Fišo: I on čestita na radu,a ističe da je Kanton Sarajevo potpisnik Konvekcije o humanom odnosu prema životinjama,pa smatra da i naša Općina treba dati podršku stvaranju boljih uslova za rad veterinarske stanice. Pita, da li Veterinarska stanica ima evidenciju o broju napuštenih pasa u Općini? Daje podršku razvoja Veterinarske stanice i veterinaru Rizvi Dženanu i njegovim saradnicima,što efikasno obavljaju svoj posao,a što se može vidjeti iz Informacija. Rad Veterinarske stanice direktno je vezan za razvoj poljoprivrede u Općini Hadžići,odnosno za direktan prihod građana koji se bave proizvodnjom mlijeka,pa zbog toga ovoj službi trebamo dati podršku.Što se tiče registra pasa u mjesnim zajednicama,moramo se uključiti,da to bude jedna Odluka vezana za ovu informaciju i da to bude sto prije da bi se spriječilo bjesnilo pasa.

Ad-6. BUDŽET OPĆINE HADŽIČI ZA 2010.GODINU-PRIJEDLOG

 Muharem Fišo: Postavlja pitanje,zašto se nije odvojila službu za poslove općinskog vijeća od službe načelnika? Misli da je prijedlog budžeta,odnosno prihodi u budzetu,pogotovo primitci od viših instanci,nisu realni.Po njemu je jedino realan tekući grant od 2,000.000,00 KM.Što se tiče kapitalnih grantova-od prodaje zemljišta-sumnja da će se realizirati.Što se tiče primitka od Kantona-Vlada Kantona nam je neki dan poslala poruku da nisu sposobnosti da rješe ni ono što je pred njima. Misli da svi koji sjede danas ovdje na sjednici Vijeća su odgovorni i da trebaju „ovim gore“ poslati poruku da mi nismo vanzemaljci i građani drugog reda i da se prema našoj Općini ne trebaju tako ponasat.Čak smo,kada je bila rasprava o nacrtu budžeta,tražili da se napravi raspodjela prihoda i pokrene incijativa pred ustavnim sudom,da se počne provoditi Zakon o lokalnoj samoupravi.Po ovome što imamo pred sobom Općina Hadžići ,po dokumentu po kojem živi i radi,je lokalna zajednica čiji status je katastrofalan. Što se tiče rashoda,vidi da je grant za mjesne zajednice smanjen za 36%,a da je grant pojedincima povećan za 57%.Traži pojašnjenje. BPS-SH je dao amandmane,dali su podršku poljoprivredi i za turizam.Podržavaju kulturu,ali su protiv da se anganžuju skupe estradne zvijezde.Predložili su da se poveća i za grant za stipendiranje učenika i studenata. Smatra da je nerealno da se njihov ni jedan amandman ne prihvati i da Klub Vijećnika BPS Sefer Halilović nemože podržati budžet.

VIJEČNIČKA PITANJA POKRENUTA NA ŠESNAESTEOJ SJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA 1- BPS-SEFER HALILOVIĆ

1. Vijećničko pitanje-vijećnik Muharem Fišo Na koji način se vrši obračun i plaćanje rente i građevinskog zemljišta prilikom izgradnje porodičnih kuća demobilisanih boraca na području Hadžići.

07.01.2010.

11 sjednica OV Hadžići

Izvještaj Kluba BPS Sefer Halilović sa 11.sjednice Općinskog Vijeća Hadžići održane 22.10.2009 godine,- Na vijećničko pitanja Kluba BPS SH smo dobili sljedeći odgovor: Pitanje:Ko su članovi redakcije općinskog Biltena,ko je urednik lista?Na koji se način mogu dostaviti informacije i prijedlozi da bi bili objavljeni u Biltenu?Zašto se u Biltenu izvještaji sa sjednica Općinskog vijeća uvijek isto jednoobrazno i vrlo sažeto prikazuju,mišljenja smo da sva vijećnička pitanja i incijative treba da budu objavljene,kako bi se građani informisali o radu Vijećnika. ODGOVOR: Postupajući u skladu sa Programom rada Općinskog načelnika iz 2007 godine te procedurom QP-7-50/04 u nazivu informisanje građana o radu općinskog organa uprave,Općinski načelnik je rješenjem br:03-05.2.8106/07 od 22.08.2007 obrazovao redakcijski kolegij; 1. Kazić Enes,pomoćnik načelnika,Koro Izet,pom.načelnika,Džeko Ševkija,viši str.saradnik,Balić Remzija,viši str.saradnik,Kazić Sabahudin,viši samost.referent,Topalović Emil,viši referent,Turković Hiba,viši referent. Diskusija-Muharem Fišo;Klub vijećnika BPS SH je u više navrata pokretao pitanje informisanja građana o radu OV i to da zapisnici sa sjednica kompletni idu na web stranicu općine,ta incijativa nije dobila potrebnu većinu u OV .Nije mi jasno zašto se izbjegava prezentacija našeg rada građanima ,Klub vijećnika BPS SH smatra da građani imaju pravo biti informisani o radu vijećnika i njihovim diskusijama.Smatramo da redakcija biltena ne informiše građane o svim bitnim pitanjima za našu općinu te da ćemo preko naših web sajtova informisati građane. Tačka dnevog reda:Informacija o učenju i vladanju učenika osnovnih i srednjih škola na području općine Hadžići ,- Vijećnik BPS SH Muharem Fišo je predložio da se stručna služba općine uključi u izradi izvještaja .Divim se entuzijazmu ljudi koji rade u školama zbog činjenice da su naše škole u budžetu Kantona dobile od 1.000,00 do 3.000,00 KM za nabavku osnovnih sredstava –tehničkih pomagala ,dok su škole u gradu dobile od 20.000,00 do 30.000,00 KM. Tačka d.reda:Projektni program za izradu urbanističkog projekta SARA-COMPANY Binježevo Muharem Fišo:Sa aspekta privrednika pozdravljam svakog investitora koji je spreman da uloži sredstva na našoj općini .Ovaj prijedlog ide na javnu raspravu u MZ Binježevo da građani kažu svoje mišljenje,te da stručne službe općine vode računa o svim mogućim problemima iz urbanizma i prostornog uređenja.. Tačka dnevnog reda:Informacija o izvršenju budžeta za 01.01-30.09.2009 godine. Izvršenje Budžeta za izvještajni period je :4.464.602,16 KM , a planirani Budžet za 2009 je 8.192.559,00 KM .Izvršenje za ovaj perio je 54,49%. Muharem Fišo;Analizirajući informaciju o izvršenju budžeta za 1-9/2009 može se konstatovati da je finansijsko stanje općine zabrinjavajuće i da je koeficijent uspješnosti na granici rentabilnosti a to pokazuje i podatak da je za tri mjeseca ostvaren prihod u iznosu:1.256.224,00 KM.Prateći finansijski tok za protekli period nikako se ne može desiti čudo da za naredna tri mjeseca oprihodujemo 3.800.000,00 KM.Za ovakvu situaciju nema pravdanja preko recesije jer su viši organi vlasti KS ušli nepripremljeni u ovu situaciju i sredstva građana usmjeravali pogrešnim finansijskim tokovima.

16.10.2009.

VIJEĆNIČKA PITANJA ZA 10.SJEDNICU OV

1. Molim da mi se dostavi spisak volontera koji su podnijeli aplikaciju u Općini Hadžići u 2008. i   2009. godini, te koji su od njih primljeni na volonterski rad.

2. Da li su i koje mjere preduzete na bezbjednost saobraćaja na relaciji puta Japalaci-                  Budmolići, pošto se na toj relaciji desilo više saobraćajnih nezgoda sa tragičnim ishodom.

3. Ko su članovi redakcije općinskog Biltena, ko je urednik lista?Na koji način se mogu dostavljati informacije i prijedlozi da bi bili objavljeni u Biltenu?Zašto se u Biltenu izvještaji sa sjednica Općinskog vijeća uvijek jednoobrazno i vrlo sažeto prikazuju, mišljenja smo da sva vijećnička pitanja i inicijative treba da budu objavljene, kako bi se građani informisali.

4. Da nam se dostave činjenice i razlozi istupa Općinskog načelnika na otvaranju Sportskog  centra i izjave da Višem stručnom saradniku za informisanje "Dragi Bog da lijepu pamet"!

Odgovori.

1. U toku 2008. i 2009 godine do 31.12.2009. godine za sticanje statusa volontera Općine Hadžići podnijeli su:Naida Ramić, Asim Bašić, Mersiha Bašalić, Anel Kazić, Hatidža Kahriman, Azra Topalović, Đenita Đelilović, Melis Fišo, Nejra Šehić, Dženana Mujan, Nejra Hasanović, Nihad Mujan, Semiha Kurtanović, Mirsada Fatić, Belma Nukica, Adis Dupovac,Amila Tufo, Anida Joldo, Emir Dervišević, Ćamila Bajraktarević, Elma Duvnjak, Enver Cero, Enes Radoš, Mirza Bandić, Emir Čomor, Vahid Đuderija, Amra Merdžanović, Džana Rhimić, Enida Sadiković, Sanel Jahić i Azra Bašić.

Ugovor o volonterskom radu Općinski načelnik zaključio je sa slijedećim volonterima:

-Naida Ramić, Asim Bašić, Anel Kazić, Azra Topalović, Melis Fišo. Nejra Šehić, Nejra Hasanović, Semiha Kurtanović, Belma Nukica, Adis Dupovac, Anida Joldo, Elma Duvnjak, Enes Radoš i Amra Merdžanović.

2.Postupajući u skladu sa Progeramom rada Općinskog načelnika iz 2007.godine, te procedurom QP7-50/04 u nazivu Informisanje građana o radu općinskog organa uprave, Općinski načelnik je riješenjem broj: 03-05.2.8106/07 od 22.08.2007. godine obrazovao redakcijski kolegij za izradu informativnog biltena Općine Hadžići u sastavu:

1.Kazić Enes, pomoćnik načelnika-koordinator

2.Koro Izet, pomoočnik načelnika-član

3.Džeko Šefkija-viši stručni saradnik-član

4.Balić Remzija, viši stručni saradnik-član

5.Kazić Sabahudin, viši samostalni referent-član

6.Topalović Emil, viši samostalni referent-član

7.Turković Hiba, viši referent-član

8.pripravnik-član

Pored članova Redakcijskog kolegija, svi pomoćnici Općinskog načelnika kao i rukovodioci službi u obavezi su da aktuelnosti izrada svoje službe pripremaju kao građu za izradu Biltena.

Svi članovi Redakcijskog kolegija su ujedno i kolektivni urednici Biltena.

 

16.09.2009.

Vijećnička pitanja sa 9.sjednice OV

Klub Vijećnika BPS SH u OV Hadžići

 Opčinsko vijeće Hadžići

-.Klub vijećnika BPS-a SH postavlja sljedeće Vijećničko pitanje da nam se odgovori:

1.Ko su članovi redakcije Općinskog Biltena,ko je urednik lista?Na koji način se mogu dostavljati informacije I prijedlozi da bi bili objavljeni u Biltenu?Zašto se u Biltenu izvještaji sa sjednica uvijek isto jednoobrazni I vrlo sažeto prikazuju sjednice vijeća,mišljenja smo da sva vijećnička pitanja I incijative treba da budu objavljenje kako bi se građani informisali.

 2.Da nam se dostave činjenice I razlozi istupa Općinskog Načelnika na otvaranju sportskog igrališta I izjave da višem stručnom saradniku za informisanje “Dragi Bog da lijepu pamet.”

Hadžići:20.08.2009

 

 Klub vijećnika BPS Sefer Halilović

Općinsko vijeće Hadžići

Predmet:Vijećničko pitanje:

1.Molim da mi se dostavi spisak Volontera koji su podnijeli aplikaciju u Općini Hadžići u 2008 i 2009 godini te koji su od njih primljeni na volonterski rad.

2.Da li su i koje mjere preduzete za bezbjednost Saobraćaja na relaciji puta Japalaci-Budmolići pošto se na toj relaciji desilo više saobraćajnih nezgoda sa tragičnim ishodom.

Vijećnik BPS SH Muharem Fišo

28.04.2009.

PRIJEDLOG AMANDMANA NA NACRT STATUTA OPĆINE

                                                                                                             OPĆINSKO VIJEĆE HADŽIĆI

Amandmani na nacrt Statuta Općine Hadžići. Klub Vijećnika BPS-a Sefer Halilović

 Na osnovu člana 114. stav 1. Poslovnika o radu ulažemo amandmane na Prijedlog Statuta Općine Hadžići Amandmani na nacrt Statuta općine Hadžići

Amandman I

U članu 112, stav 2 „Budžet općine donosi Općinsko vijeće većinom glasova od ukupnog broja vijećnika najkasnije do 31.decembra tekuće godine” Prijedlog da se mijenja I glasi:”Budžet Općine donosi Općinsko vijeće sa dvijetrećine (2/3) glasova do ukupnog broja vijećnika najkasnije do 31.decembra tekuće godine”

Amandman II

 U članu 114 “Ukoliko Općinski načelnik,općinsko vijeće ili jedna trećina vijećnika smtraju da usvojeni budžet u određenoj poziciji može ugroziti funkcionisanje općine,mogu u roku do sedam (7) dana tražiti arbitražu u skladu sa zakonom. Prijedlog:. “Ukoliko Općinski načelnik,općinsko vijeće ili jedna trećina vijećnika smatraju da usvojeni budžet u određenoj poziciji može ugroziti funkcionisanje općine,mogu u roku do sedam (7) dana tražiti arbitražu Arbitražu će u roku do mjesec dana vršiti tijelo koje će formirati Federalno ministarstvo finansija,čiji je nalaz obavezujući.

 Amandman III

U članu116. “Općina se može zaduživati,davati jamstva I garancije u skladu sa Zakonom Prijedlog: “Općina se može zaduživati,davati jamstva I garancije u skladu sa Zakonom samo ako to odobre dvije trećine vijećnika u Općinskom vijeću.

OBRAZLOŽENJE AMANDMANA: Pošto se radi o krucijalnim pitanjima za funkcionisanje Općine Hadžići smatramo da se o ovim pitanjima treba izjasniti dvije trećine vijećnika u OV Hadžići. Predsjednik kluba vijećnika BPS Sefer Halilović Salko Gosto

28.02.2009.

VIJEĆNIČKA PITANJA ZA 5.SJEDNICU OV HADŽIĆI 26,02,2009

BPS SEFER HALILOVIĆ
Općinska organizacija Hadžići
Tel: 033 /423-534
Hadžići:26.02.2009

OPĆINSKO VIJEĆE HADŽIĆI

PREDMET:Vijećničko pitanje

1.Klub vijećnika BPS Sefer Halilović je primio zahtjev građana ulice Tinohovska sa pitanjem kad će se pustiti u rad izgrađena rasvjeta u ovoj ulici ista je izgrađena prije mjesec dana

2.) Postavljamo pitanje zašto autobusi GRAS-a koji saobraćaju na relaciji Ilidža- Tarčin ne saobraćaju do Vukovića,jer đaci i stanovnici ostaju sat vremena na ulici čekajući liniju za Vukoviće.Isto tako postavlja se pitanje cijene karata karta od Ilidže do Hadžića košta 1,50 KM ,a od Hadžića do Vukovića 3,50 KM .
 
3.Zašto je u ulici Žunovačka u proteklih mjesec dana došlo do naglog smanjenja pritiska vode u vodovodnim cijevima te na padinskim dijelovima dolazi često do nestanka vode. .

4.Kada će profunkcionisati semafor u centru da bi se izbjegle jutarnje gužve na raskrsnici prema Domu zdravlja i školi

5.Da li postoji mogućnost uređenja jarbola prije podvožnjaka u Žunovnici i stavljanja zastava na iste misli se na zastave/općine,kantona i ZOI 84/

Vijećnik BPS-a Sefer Halilović U OV Hadžići
Fišo Muharem

28.02.2009.

ODGOVORI NA VIJEĆNIČKA PITANJA

Na postavljena vijećnička pitanja dobili smo odgovor od stručne službe Općine Hadžići

Odgovor
U postupanju po incijativi vijećnika Fišo Muharema,na okolnosti nenatkrivenih autobuskih stajališta na području općine Hadžići,obnavještavamo Vas da smo u postupanju po istoj uputili dopis Ministarstvu prometa i komunikacija Kantona Sarajevo,kojim se traži poduzimanje mjera iz nadležnosti ovog Ministarstva za natkrivanje predmetnih autobuskih stajališta.
Isto tako obavještavamo Vas da se Služba za razvoj,investicije i stambeno-komunalne poslove u proteklom periodu obraćala navedenom Ministarstvu sa zahtjevom za uređenje i natkrivanje autobuskih stajališta na području općine Hadžići.

Zbog nedostatka finansijskih sredstava do sada je urađeno samo nekoliko autobuskih stakališta i to (Centar Hadžića i Tarčin).

 Za ostala vijećnička pitanja još nismo dobili odgovore od strane stručnih službi općine Hadžići.Po dobijanju istih na vrijeme ćemo ih prezentovati na našem  blogu.

press služba BPS SH

30.01.2009.

SJENICA OPĆINSKOG VIJEĆA 29.01.2009

OPĆINSKO VIJEĆE HADŽIĆI


PREDMET:Vijećničko pitanje i incijativa

1. a)Predlažem da nadležna služba Općine Hadžići ispita mogućnost realizacije projekata : postavljane panoa sa Grbom Općine na ulazu i izlazu sa teritorije Općine Hadžići na magistralnom putu M-17.
b) postavljanja putokaza sa nazivima naseljenih mjesta,jer je taj posao urađen samo za pojedina naselja na području općine Hadžići, te putokaza za značajnije objekte, institucije,poslovne centre spomenike I turističke potencijale općine Hadžići.

PITANJA

. Predlažem da općinska služba za Razvoj uputi dopis Kantonalnom Ministarstvu za prostornog uređenje da natkrije autobuska stajališta koja nisu natkrivena na području općine Hadžići .Po mom saznanju postoji nekoliko stajališta registrovanih za javni gradski prevoz koja nisu natkrivena

 3.Šta je urađeno oko regulisanja javnog gradskog prevoza od Ilidže do Vukovića i da li je održan sastanak sa predstavnicima GRAS-a oko rješavanja problema javnog prevoza.


Hadžići:29.01.2009

Vijećnik BPS-a Sefer Halilović U OV Hadžići Fišo Muharem

10.01.2009.

CENTRALNI PREDIZBORNI SKUP U KSIRC-u HADŽIĆI

KUD IVAN PLANINA TARČIN G-din Aziz Fišo dipl.saobr.ing.kandidat za načelnika G-din Almir Gredić Mr.ecc pred. Sarajevsko goraždanske regije BPS-a SH Forum mladih sa našim predsjednikom Salko Gosto predsjednik OOBPS-SH HADŽIĆI Muharem Fišo ecc.Genaralni sekretar OOBPS SH Hadžići Mirza i Edin u društvu sa Predsjednikom Gosti iz drugih Općinskih org.BPS-SH

Stariji postovi


MOJI LINKOVI

PRIJEDLOZI GRAĐANA
MOJI FAVORITI
BPS Sefer Halilović - GO Mostar
više...

BROJAČ POSJETA
4919

Powered by Blogger.ba